Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
helloword
9372 8bf4
helloword
gdy ciebie nie chcą nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze że ty kogoś kochasz

czy wiesz
że łzy śmieją się kiedy są duże
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
helloword
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viapolciak polciak
helloword
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viapolciak polciak
helloword
Reposted fromsanitas sanitas vialexxie lexxie
helloword
1669 5db4 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
helloword
9372 8bf4
helloword
helloword
9834 1841 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viairmelin irmelin
helloword
helloword
2811 d53d 500
Reposted fromnutt nutt viapolciak polciak
helloword
2388 e02b 500
True love.
helloword
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
helloword
4999 7bf6
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe vialenifca lenifca
helloword
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman viacocaineblues cocaineblues
helloword
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapolciak polciak
helloword
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viapolciak polciak
helloword
0292 bd79
Reposted fromMtsen Mtsen viapolciak polciak
helloword
helloword
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl