Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
helloword
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viakomplikacja komplikacja
helloword
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaazazel azazel
helloword
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
helloword
4141 f85d 500
helloword
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapoppyseed poppyseed
helloword
6638 c90a 500
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
helloword
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed
helloword
helloword
4110 ec10 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
helloword
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
helloword
6565 d490 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
helloword
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapolciak polciak
helloword
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapolciak polciak
helloword
8731 2cb7 500
warto było
helloword
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viabeautysuccubus beautysuccubus
helloword
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapolciak polciak
4077 3710
Reposted fromSkydelan Skydelan viapoppyseed poppyseed
helloword
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapolciak polciak
helloword
Reposted fromFlau Flau viaathalis athalis
helloword
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl